เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมผูกข้อต่อขวัญสายสัมพันธ์บัญชี ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม มนุษย์สัมพันธ์การทำงานเป็นทีมการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น และเพื่อให้นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเคารพซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องหรือนักศึกษากับอาจารย์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างในโปรแกรมการบัญชี ณ ห้องประชุม ชั้น 1 และห้องภัตตาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร