เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด จัดพิธีเปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งศูนย์ฝึกวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด เปิดให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.