เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด เพื่อให้นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเคารพซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องหรือนักศึกษากับอาจารย์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างในโปรแกรม ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร