เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมคุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักศึกษา เพื่อที่จะได้ทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการดูแลนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง สมรรถนะของนักศึกษา สาขาวิชาการตลาดในอนาคต โดยวิทยากร นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม และจิตอาสา ในสร้างสรรค์สังคมต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร