เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างานให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานตามประกาศ ก.พ.อ.ปี 2553 เพื่อส่งเสริมให้สายสนับสนุนมีความเจริญก้าวหน้า และสามารถวิเคราะห์ค่างานได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลับราชภัฏกำแพงเพชร