เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “แบรนด์ กับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร” โดยวิทยากร ดร.เอกก์ ภัทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร