เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน จัดประชุมโครงการ OTOP JUNIOR CONTEST ปี 2 ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ การจัดทำบัญชีโครงการ และการวางแผนธุรกิจ โดยการ WORKSHOP ให้กับทางโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมวิชาชีพให้กับเยาวชนในโรงเรียน สามารถประยุกต์วิชาการมาริเริ่มการทำมาค้าขาย อันจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในอนาคต ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร