เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วม Big Cleaning Day และทำลายลูกน้ำยุงลายภายใน และภายนอกอาคาร 11 คณะวิทยาการจัดการ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร