เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน ได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา 4-6 และมัธยมศึกษา 1-3 ภายใต้โครงการ OTOP JUNIOR CONTEST ปี 2 ก้าวแรกสู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP โดยมีคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นผู้ควบคุมดูแลโครงการในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมวิชาชีพซึ่งเป็นรายได้ในอนาคตให้กับเยาวชนในโรงเรียน โดยมีครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 147 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร