เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมบริการวิชาการชุมชน เรื่อง “ความรู้ทั่วไปในกาผสมเครื่องดื่ม” ณ สถานศึกษา พื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และได้เข้­าร่วมนิทรรศการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด Next Step New Start การแข่งขันตอบปัญหาภาษาพม่าและประกวดร้องเพลงพม่า โดยมีการแสดงเชียร์ลีดดิ้ง การสาธิตการผสมเครื่องดื่ม และการแสดงการผสมเครื่องดื่มประกอบดนตรี และลีลาฯ ณ ห้องประชุมรัตนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด