เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป นางสาวอรพรรณ ศรีวิลัย และนายเมธชนัน เรืองจันทร์ นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ นางสาวนฤมล มานนท์ นางสาวอนงค์นุช อุดแตน และนางสาวสกาวเดือน อิ่มซา นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ปี 2562 “วันราชภัฏ ถนนวัฒนธรรม” ณ บริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร