เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ประจำปี 2562 เพื่อติดตาม และรายงานผลของคณะ ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร