เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทดลองศักยภาพของประชาชนตำบลท่าขุนรามด้านการบริการจัดการการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ตามหาของอร่อยบ้านท่าขุนราม” เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านการบริการจัดการการท่องเที่ยว” ชุมชน และเพื่อพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนของตำบลท่าขุนราม ณ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร