เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์ และอาจารย์ผู้ใหญ่คณะวิทยาการจัดการ เพื่อปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ บ้านพักผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์