เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การเขียนโครงการ เพื่อขอรับทุนการพัฒนาชุมชน” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และคณะ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 40 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร