เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) เรื่อง หลักสูตรกับการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานและสหกิจศึกษา โดยวิทยากร อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร