เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ…ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561-2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อที่คณะจะได้มีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง มีกิจกรรมเพื่อสร้างความตื่นตัวในการประชุม โดยแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นออกเป็น 3 กลุ่ม พร้อมทั้งนำเสนอ เพื่อขอคำชี้แนะ จากวิทยากร และนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร