เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563” (กิจกรรมที่ 2) เพื่อรับฟังนโยบายและทิศทาง การบริหารงาน โดยอธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมทั้งมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตื่นตัวใน การประชุม โดยแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ (ระดับโครงการ) ทั้งหมด 7 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มวิชาการและบริหาร (หลักสูตร 2.กลุ่มพัฒนานักศึกษา 3.กลุ่มบริหารวิชาการ 4.กลุ่มศิลปวัฒนธรรม 5. กลุ่มวิจัย 6. กลุ่มบริหารจัดการ (สายสนับสนุน และ 7.กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ในระดับคณะ สำนัก และสถาบัน พร้อมทั้งนำเสนอโครงการที่จะทำในปีงบประมาณ 2563 (โครงการฉบับร่างของแต่ละกลุ่ม) ณ ห้องประชุมทรายมณี Long Beach Garden & Spa ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี