เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรม…การออกแบบและเทคนิคการทำวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ หัวหน้าโครงการศูนย์นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร