เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้แทนบริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และบริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร