เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “คุณภาพหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร เพื่อความอยู่รอดในภาวะวิกฤต” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี และกล่าวปาฐกถาพิเศษให้กับผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากนั้นมีการบรรยายพิเศษโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นวิทยากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความใจ และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของแวดวงการศึกษาในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อเป็นการให้แนวคิด และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับกับยุคดิจิทัล ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ