เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้สำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิ์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร