เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ี่ 1//2562 เพื่อ ปรึกษาหารือ พูดคุย และชี้แจงรายละเอียดให้เป็นไปตามทิศทาง เดียวกัน รวมไปถึงการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่บุคลากรดีเด่น ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ กับการวิจัยด้าน การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI และมอบดอกไม้แสดงความ ยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการคนใหม่ ณ ห้อง ประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร