เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีประดับตราพระราชสัญจร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร