เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคุณไพรัตน์ ลี้พิทักษ์พงษ์ รองประธานชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร