เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคุณสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล ประธาน ชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร ณ บ้านพักคุณสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล