เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูมัคุเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา ประธานโปรแกรมกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งมีอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกว่า 115 คน นอกจากนี้ยังมีการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อพูดคุย ชี้แจง ทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร