เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาหมู่เรียน 6214201 จำนวน 11 คน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการเรียนสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ณ ห้องเรียน 11301 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร