เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนทางนิเทศศาสตร์ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร