เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ โดยมีกิจกรรมการฟังบรรยายด้านบริหารธุรกิจ และด้านภาษาอังกฤษ พร้อมทำบททดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ณ ห้องเรียน 11402 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร