เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้การควบคุมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัด กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศ อบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญา สู่อาชีพและนันทนาการ ในหัวข้อ “การทำดอกไม้จากหลอดพลาสติก” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม และอาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สูงอายุตำบลไทรงาม จำนวน 36 คน เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลไทรงามให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ เทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร