เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 “น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที” เพื่อปฏิบัติตามประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้นักศึกษา สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง และครอบครัวได้ในอนาคต ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3  อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร