เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดโครงการไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และตัวแทนหมู่เรียนชั้นปีที่ 2 – 4 จำนวน 254 คน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีไหว้ครู ได้แสดงความเคารพนบน้อม และระลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย์ และสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์ รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของธรรมเนียมปฏิบัติที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ ของไทย ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร