เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป อาจารย์ และนักศึกษา โปรแกรมวิชาการการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ไหว้ครูโปรแกรมวิชาการบัญชี เพื่อแสดงความเคารพและระลึก ถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้แก่ นักศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร