เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป อาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัด กิจกรรมไหว้ครูโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ให้แก่นักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร