เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์ น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และพัฒนาความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องภายในโปรแกรมวิชา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร