เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดสัมมนาโครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ให้กับนักศึกษา ณ ห้องต้นสัก อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร