เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร อาจารย์โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยในเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ( Work Integrated Learning: WIL)” ของโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร