วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร อาจารย์โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยในเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ( Work Integrated Learning: WIL)” ของโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร