เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้เข้าร่วมกิจกรรมผูกข้อต่อขวัญสายสัมพันธ์บัญชี เพื่อให้นักศึกษาได้มีจิตสำนึกที่ดี เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานหรือการทำกิจกรรมเป็นทีม สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และนักศึกษากับอาจารย์ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร