เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมนักการเงินมืออาชีพ ให้กับนักศึกษาจำนวน 77 คน เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้ ณ ห้องประชุมต้นสัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร