เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์องค์กร อบรมบุคลิกภาพ ในหัวข้อ “สร้างความมั่นใจ ปรับบุคลิก พลิกภาพลักษณ์” โดยวิทยากร อาจารย์นิธิมา กุญชร ณ อยุธยา นักพัฒนาศักยภาพ และนักพูดชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งในงานได้มีการกล่าวเปิดโครงการโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของบุคลากร หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และเพื่อให้เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจหลักในการสร้างภาพลักษณ์ในองค์กร ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอกที่สนใจ จำนวนกว่า 100 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร