เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างมหาวิทยาลัย ณ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร