เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการนำเสอนผลงานและกาจัดทำรายงานการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ” ให้กับชมรมผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสอนผลงาน การจัดทำรายงานการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ และฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร