เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลแนวทางการรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรให้แก่ครูแนะแนวของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 32 โรงเรียน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 300 คน ณ หอประชุม โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร