เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้ในงานบริการ” ให้กับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร