เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุม วางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลแนวทางการรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรให้แก่ครู แนะแนวของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 20 โรงเรียน และพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 10 โรงเรียน ณ หอประชุม โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก