เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมงาน นบมาลีโกสุมภ์สดุดี” มุทิตาจิต แด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี” เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ณ ห้องประชุมราชภฤกษ์ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร