เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปี “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานประกอบด้วยพิธีสักการะพระพุทธวิธานปัญญาบดี พิธีทำบุญ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 29 รูป และพิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่พระองค์สนพระทัย และทรงห่วงใยมหาวิทยาลัยราชภัฎ และทรงมีพระเมตตา เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร