เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร